Stavební úpravy OOP Litovel, Havlíčkova

Studie řeší návrh stavebních úprav stávajícího administrativního objektu v Litovli. Jedná se o samostatně stojící objekt, sestávající ze dvou částí – hlavní budovy a její přístavby. Objekt disponuje pouze jedním schodištěm a jedním osobním výtahem. Celý objekt v současnosti slouží administrativě (Městský úřad Litovel, PČR Litovel).

Investor požaduje obě části objektu provozně oddělit. To vyžaduje provedení nové vertikální komunikace pro menší budovu. Toto je v předložené studii řešeno dvěma variantami, kde v obou variantách společně figuruje nová přístavba schodiště, a dále dle variant úprava stávajícího výtahu, nebo provedení nového výtahu včetně šachty, která by byla součástí navržené přístavby schodiště. Přístavba schodiště je navržena u JV fasády menší budovy. Předpoklad je, že přístavba bude provedena ve zděném systému se zateplovacím fasádním systémem, s železobetonovými stropy a konstrukcí schodiště. Střecha přístavby je navržena plochá. Provedení přístavby je podmíněno přeložením (posunem) navazujícího vjezdu do dvora objektu.

Investor: Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Realizace: 2014